ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of aerobic dance practice on the elderly in aerobic dance
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2556
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุจิตรา กล้วยหอมทอง
ชื่อนักวิจัยร่วม : อรอุมา บุณยารมย์
ชื่อนักวิจัยร่วม : กิติยา โกวิทยานนท์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุภารัตน์ ฉิมวิหค
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมภิยา สมถวิล
ชื่อนักวิจัยร่วม : ภู่ลัดดา ภู่ลัดดา มัททะบัญฑิตย์
ชื่อนักวิจัยร่วม : วิภาวี ตั้งจิตปรีดานนท์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://www.tnrr.in.th/?pa...
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยhttp://www.kmutt.ac.th/ji...
ระบบบริหารโครงการวิจัยhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

แอโรบิคแบบรำไทย

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2557-11-13 19:33:46

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-06-18 10:04:00