ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of aerobic dance practice on the elderly in aerobic dance
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

แอโรบิคแบบรำไทย

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2557-11-13 19:33:46

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-06-08 13:57:36