ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลร่วมของ α-naphthaleneacetic acid กับ N6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของผักโขม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลร่วมของ α-naphthaleneacetic acid กับ N6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของผักโขม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Combination effect of α-naphthaleneacetic acid and N6-benzyladenine on multiplying shoota of Amoranth in vitro culture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 วารสารนเรศวร พะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2558-01-12 16:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-26 17:07:22