ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Accumulation of off- flavor in water and bottom soil in Kwan Phayao, Phayao Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสารนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

การประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2558-01-13 15:30:43

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 16:49:17