ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Brewer’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Supplementary Diet on Growth Performance and Immune Response in Nile Tilapia
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ทรัพยากรประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2558-01-13 15:41:15

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-26 20:11:42