ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.dra.research.n...

TAG

เวลาในการเคลื่อนไหว

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2558-05-24 11:42:23

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-07-19 00:36:38