ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการส่งเสริมสมรรธนะแห่งตนต่อการปฏิบัติในการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรสุขภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการส่งเสริมสมรรธนะแห่งตนต่อการปฏิบัติในการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรสุขภาพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ผลของการส่งเสริมสมรรธนะแห่งตนต่อการปฏิบัติในการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรสุขภาพ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2558-05-27 23:10:58

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-10-10 23:10:21