ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2558-05-27 23:10:58

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-10-10 23:07:00