ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of la doping on structural, magnetic and microstructural properties of Ba 1 - XLa xFe 12O 19 ceramics prepared by citrate combustion process

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of la doping on structural, magnetic and microstructural properties of Ba 1 - XLa xFe 12O 19 ceramics prepared by citrate combustion process
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of la doping on structural, magnetic and microstructural properties of Ba 1 - XLa xFe 12O 19 ceramics prepared by citrate combustion process
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-15 00:09:55