ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :1970 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-11 15:25:03

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-04-04 16:04:18