ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :1970 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-11 15:53:34

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:08:38