ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับวัดกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับวัด

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-03-10 09:21:02

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-06-16 11:30:36