ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Solid Polymer Electrolyte Based Lithium Polymer Battery fabricated from Lithium Ion doped CS/PEO Blend
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

คอมพิวเตอร์

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2559-03-24 00:51:02

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-06 15:33:20