ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาการเกิดเจลของ melamine และ amino benzoic acid

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

melamine, amino benzoic acid, hydrogel

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2559-05-23 02:23:36

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:58:25