ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization Study for Wastepaper Hydrolysis using as Substrate for Valuable Bio-Products
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 14:30:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:07:48