ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The thermal efficiency of the stove at the household level.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 13:13:19

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:07:45