ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพแหล่งลมบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพแหล่งลมบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Potential wind Pak Panang district and Chian Yai district of Nakhon Si Thammarat.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 13:17:49

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:07:55