ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อรจิรา สิทธิศักดิ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

TAG

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-09 13:04:31

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 10:57:27