ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : GIS to analyze biodiversity of birds in the forests around Songkhla Lake Basin.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

TAG

ความหลากหลายทางชีวภาพ, ป่าเสม็ด, ุลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-09 13:08:14

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 11:04:34