ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์ ) สำหรับการแปรรูปกล้วย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์ ) สำหรับการแปรรูปกล้วย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Dryers, energy co (Biomass - solar) for the processing of bananas.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-09 13:23:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-06 15:16:36