ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Biogas production from two stages anaerobic co-digestion of marine macro-algae and wastewater from concentrated latex plant
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ประวิทย์ คงจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : รัตนา จริยาบูรณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนาhttp://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2559-09-01 00:30:32

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-09-30 19:30:19