ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สวทช)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : the device for evaluating the ability to stabilize and provice feedback
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

การประดิษฐ์อุปกรณ์

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-10-25 14:35:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-06-16 14:22:30