ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มผู้ปลูกยางในจังหวัดเชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มผู้ปลูกยางในจังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มผู้ปลูกยางในจังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 01:30:51

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 01:30:51