ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

corncob, thermostable endo-sylanase, TISTR1948, Xylooligosaccharides

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:05

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 10:34:08