ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Solid State Fermentation for Extracellular Polysaccharide Production by Lactobacillus confusus with Coconut Water and Sugar Cane Juice as Renewable Wastes

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Solid State Fermentation for Extracellular Polysaccharide Production by Lactobacillus confusus with Coconut Water and Sugar Cane Juice as Renewable Wastes
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Solid State Fermentation for Extracellular Polysaccharide Production by Lactobacillus confusus with Coconut Water and Sugar Cane Juice as Renewable Wastes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
www.researchgate.nethttp://https://goo.gl/N2P...

TAG

coconutwater, extrapolysacchar-ide (EPS), Lactobacillus confuses, solid state fermentation, sugarcane juice

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 11:34:28