ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Thermostable and alkaline-tolerant microbial cellulase-free xylanases produced from agricultural wastes and their required properties for use in pulp bleaching bioprocesses

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Thermostable and alkaline-tolerant microbial cellulase-free xylanases produced from agricultural wastes and their required properties for use in pulp bleaching bioprocesses
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Thermostable and alkaline-tolerant microbial cellulase-free xylanases produced from agricultural wastes and their required properties for use in pulp bleaching bioprocesses
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

Agricultural waste, Alkaline-tolerant, cellulase-free xylanases, Pulp bleaching, Thermostable, Thermotolerant

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:50:09