ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

cellulase-free xylanase, eveluate nutritional, Plackket-Burman

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:55:45