ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanases produced from thermotolerant Streptomyces sp

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

alkalotolerant, cellulase-free xylanases, Streptomyces sp., Thermostable, Thermotolerant, xylanases

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:53:58