ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

cellulase-free xylanases, Central Composite Design, Enzyme production, modeling, Optimization, Thermophiles

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:52:57