ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Production of cellulase-free xylanases by thermotolerant Streptomyces sp. from agricultural waste and media optimization using mixture design and Plackett-Burmann experimental design methods

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Production of cellulase-free xylanases by thermotolerant Streptomyces sp. from agricultural waste and media optimization using mixture design and Plackett-Burmann experimental design methods
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of cellulase-free xylanases by thermotolerant Streptomyces sp. from agricultural waste and media optimization using mixture design and Plackett-Burmann experimental design methods
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

cellulase-free xylanase, media optimization, mixture design, Plackett–Burman, thermotolerant

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:54:49