ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้สารสกัดลำไยล้นตลาดความเข้มข้นสูง สำหรับการผลิตเอทานอล ด้วยถังหมักต่อเนื่องแบบอนุกรมและเซลล์รวม เพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล ด้วยระบบไบโอทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมหน่วยคัดแยกเซลล์และหมุนเวียนใช้ตัวทำละลาย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้สารสกัดลำไยล้นตลาดความเข้มข้นสูง สำหรับการผลิตเอทานอล ด้วยถังหมักต่อเนื่องแบบอนุกรมและเซลล์รวม เพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล ด้วยระบบไบโอทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมหน่วยคัดแยกเซลล์และหมุนเวียนใช้ตัวทำละลาย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้สารสกัดลำไยล้นตลาดความเข้มข้นสูง สำหรับการผลิตเอทานอล ด้วยถังหมักต่อเนื่องแบบอนุกรมและเซลล์รวม เพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล ด้วยระบบไบโอทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมหน่วยคัดแยกเซลล์และหมุนเวียนใช้ตัวทำละลาย
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-06-13 21:55:11