ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลลำไยเพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลลำไยเพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลลำไยเพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

เชิงพาณิชย์, น้ำตาลลำไย, โรงงานต้นแบบ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 10:58:15