ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลสจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากด้วยลำไยล้นตลาด และกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลสจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากด้วยลำไยล้นตลาด และกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลสจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากด้วยลำไยล้นตลาด และกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 11:08:34