ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

ไบโอเซลลูโลส, ผลิต

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:00:55