ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2545 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

Salmonella spp., รสร้างชุดตรวจสอบ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:57:34