ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พัฒนาน้ำตาลลำไยสำเร็จรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : พัฒนาน้ำตาลลำไยสำเร็จรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการวิจัยพัฒนาน้ำตาลลำไยสำเร็จรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

น้ำตาลลำไยสำเร็จรูป

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:07

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:30:48