ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร (ตอนที่ 1)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร (ตอนที่ 1)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Research and Development of Medicinal Plant as Feed Additive for Swine (Part I).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วาสนา ไชยศรี
ชื่อนักวิจัยร่วม : วารณีย์ ประกัตฐโกมล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-19 13:04:57

แก้ไขล่าสุดโดย : worawut Viriyayuttakankul 2560-02-07 10:49:41