ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วาสนา ไชยศรี
ชื่อนักวิจัยร่วม : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ชฎารัตน์ ดวงรัตน์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-19 14:01:09

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-19 14:01:09