ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2542 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Dissolution Improvement of Ofloxacin Via Solid Dispersion System. (Part II).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : อุษณีย์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-19 14:11:25

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-19 14:11:25