ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2538 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Comparative Study on Antifungal Efficiency of Commercial External Products in Thailand.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุพร จารุมณี
ชื่อนักวิจัยร่วม : ญานี พงษ์ไพบูลย์
ชื่อนักวิจัยร่วม : วิไล เบาทรวง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 10:19:17

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 10:19:17