ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดย ระบบ Solid Dispersion

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2541 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 10:22:56

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 10:22:56