ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Motion and Stretching Techniques for Hemiplegic Paralysis Patients
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประเทือง โมราราย
ชื่อนักวิจัยร่วม : โอปอร์ วีรพันธุ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิษฎา สิมารักษ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพรัช แสงผ่อง
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมภิยา สมถวิล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.dra.research.n...

TAG

ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2560-08-09 15:17:31

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-09-08 15:18:58