ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประเสริฐ หาญเมืองใจ
ชื่อนักวิจัยร่วม : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

คุณภาพไวน์ผลไม้, สหกรณ์ไวน์ชุมชน

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 14:48:14

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:02:36