ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุวรรณา เวชอภิกุล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ

TAG

กลูโคสความบริสุทธิ์สูง, ข้าว, แพทย์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-01-25 14:58:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:04:15