ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2543 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Improvement of bottled drinking water producer inPattani by using autonomous quality assurance system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุนิสา เสียงสกุลไทย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2561-10-01 00:42:39