ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เมธาวิณี เรืองนนท์ 2560-01-05 12:39:18

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:09:08