ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
  • ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เมธาวิณี เรืองนนท์ 2560-01-05 12:42:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:05:11