ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตไดเอทิลอีเทอร์เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลจากเอทานอลด้วยปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัวเร่งซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่มีองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าแกลบ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไดเอทิลอีเทอร์เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลจากเอทานอลด้วยปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัวเร่งซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่มีองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าแกลบ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตไดเอทิลอีเทอร์เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลจากเอทานอลด้วยปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัวเร่งซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่มีองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าแกลบ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เมธาวิณี เรืองนนท์ 2560-01-05 13:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:09:09