ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง จรรยา อินทมณี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : จรัญ บุญกาญจน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : จันทิมา ชั่งสิริพร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : worawut Viriyayuttakankul 2560-01-06 11:19:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -