ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว (Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :1970 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว (Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Conservation and propagation of Makhang Dang Gardenia erythroclada and Makhang Khao Taminadia uliginosa in vitro culture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : กัลยา จำปาทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2560-02-16 09:21:20

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-04 15:42:27