ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยภายในหน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization for Carotenoids Recovery and The Production of Butanal form Palm Oil Mill Effluent (POME)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

การผลิตบิวทานอล, การสกัดแคโรทีนอยด์, น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-03-06 14:01:34

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:28:23